Hem » Artiklar publicerade av Sonny Jakobsson (Sida 2)

Författararkiv: Sonny Jakobsson

Om denna webbplats

Hemsidan för föreningen Hållbara Hus – Förr, nu och i framtiden är under utveckling. Mer information och dokument, såsom stadgar och annat, samt en engelsk version av hemsidan, kommer att läggas upp inom kort.

Medlemsmöte torsdagen 2:a februari 2023 kl. 16:00 ”Hyresförhandling – från yrkande till färdigt resultat”

Ulla-Maja Moilanen, ordförande för förhandlingsdelegationen för AB Gavlegårdarna på Hyresgästföreningen i Gävle, kommer under sin presentation att ta upp historik, det kollektiva förhandlingssystemet, hur förhandlingsdelegationen ser ut och hur de förhandlar och vem som bestämmer i hyresförhandlingarna. Vilket är högaktuellt just nu, då hyresvärdar över hela Sverige – inklusive allmännyttan i Gävle – i samband med inflation, prisökningar för energi och drivmedel, samt räntehöjningar, har begärt extrema hyreshöjningar över hela landet.

Digital möteslänk: https://hig-se.zoom.us/j/68167803588

Medlemsmöte torsdagen 24:e november 2022 kl. 16:00 ”Hugget som stucket för kvinnor i Skogssektorn”

Docent Elias Andersson, universitetslektor i landsskapsstudier och vicedekan med ansvar för jämställdhet vid Fakulteten för skogsvetenskap på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), kommer att presentera och diskutera resultatet av sin rapport: ”Tio år med jämställdhet på agendan. Nationell uppföljning av skogligt utbildades villkor på arbetsmarknaden” (Rapport Skog 2022:4).

Länken till rapporten: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/andra-enh/s/forskning/rapportserie/rapport-skog-2022-4-andersson-johansson-low.pdf

Digital möteslänk: https://hig-se.zoom.us/j/68167803588

Medlemsmöte onsdagen 19:e oktober 2022 kl. 16:00 ”Internredovisning för cirkulära affärsmodeller, ett ramverk ”

Om företag fortsätter nuvarande mönster av resursutnyttjande i samma takt, skulle det finnas ett behov av en andra planet för att upprätthålla liv. Därför är näringslivet i valet att anta en cirkulär ekonomi. För att göra den cirkulära ekonomin (CE) robust behövs redovisnings- och styrmodeller som kopplar samman affärsstrategier med den cirkulära ekonomin. Ur ett affärsperspektiv skulle fördelen med en cirkulär ekonomi vara kommersiellt irrelevant och ekonomiskt omöjlig utan att involvera redovisning. 

Fazle Rahi presenterar i sin Licentiatavhandling ett föreslaget ramverket för en cirkulär ekonomi för förvaltningskontroll, som kan vara effektivt för två produktkategorier: hyra och ägande. Det föreslagna ramverket argumenteras vara effektivt i verkliga affärsscenarier, då avhandlingen bygger på en filosofisk pragmatism, där idéer, ramverk och modell byggs för även fungera konsekvent, systematiskt, varaktigt och över hela samhället.

Digital möteslänk: https://hig-se.zoom.us/j/68167803588

Medlemsmöte torsdagen 15:e september 2022 kl. 16:00 ”Två indikatorer för att göra kloka materialval”

Ett intressant examensarbete presenteras av Jan Akander (handledare – där den ena av författarna/ex-studenterna redan fått anställning och ej kan närvara):

Bygg- och fastighetssektorn bidrog med cirka 21 % av det totala koldioxidutsläppet under 2019. Bland annat bidrar materialvalen till beloppet. Materialvalen spelar en betydande roll för att minska klimatpåverkan och skapa en hållbar utveckling. Betong används flitigt hos byggbranschen på grund av dess gynnsamma egenskaper, dock kommer det med en negativ klimatpåverkan. Frågan är om betong kan bytas ut och vilken ekonomisk konsekvens och miljönytta det kommer med – hur kan detta värderas?

I examensarbetet med titeln ”Jämförelse av foamglas och massivt KL-trä mot betong sett ur ett klimatmässigt och ekonomiskt perspektiv – Platta på mark” har Lukas Adolfsson och Ninab Yaku föreslagit två kvantitativa indikatorer som kan användas som underlag för beslutsfattande i projekteringsstadiet gällande materialvalet för en platta på mark för ett småhus. Indikatorerna ställer byggmaterialen mot varandra i form av en mängd CO2-ekv utsläpp från en livscykelanalys och en livscykelkostnad.

Digital möteslänk: https://hig-se.zoom.us/j/68167803588

Medlemsmöte tisdagen 12:e april 2022 kl. 16:00 ”Hyressättning – den svenska modell eller marknadshyror”

Fortsatt diskussion om vinster i välfärden och hyressättning, och vad som är möjligt att göra för att hantera problematiken från ett ekonomiskt översiktligt perspektiv. Med Professor Arne Fagerström. 

Digital möteslänk: https://hig-se.zoom.us/j/68167803588

Årsmöte 2022 den 31:a mars

Årsmöte 2022 hålles via Zoom-länk torsdagen den 31/3 kl. 16:00, där även Hans-Olov Lönn kommer hålla föredrag om sin verksamhet:

Digital möteslänk: https://hig-se.zoom.us/j/68167803588

Webinarium med Gästrike Återvinnare – Medlemsmöte tisdag 15 februari 2022 kl.16.00. 

Miljöpedagog Karin Brolin, Gästrike Återvinnare medverkar och berättar om deras arbete om hur man förändrar människor attityder. Exempel från Gästrike Återvinnare. 

Digital möteslänk: https://hig-se.zoom.us/j/68167803588

Miljöbyggande och klimatdeklarationer – Medlemsmöte 11/10 kl 16.00

Marita, Abo, Mathias Cehlin och Jan Akander håller på och avslutar ett projekt om kritisk granskning av Miljöbyggnad. Miljöbyggnads indikator 15 är den som banat vägen för Klimatdeklaration – dessa handlar om att redovisa koldioxidutsläpp i anknytning till byggnadsmaterial, transporter, byggarbetsplats och resning av byggnaden. Skiss av upplägget:

1.      Kortfattad introduktion om SGBC
2.      Miljöbyggnads syfte
3.      Certifieringsprocessen – överblick
4.      Kortfattat om varje indikator
5.      MEK (vårt projekt)– indikatorns koppling till utsläpp och innemiljökvalitet
6.      Indikator 15 och LCA
7.      Klimatdeklaration

Digital möteslänk: https://hig-se.zoom.us/j/68167803588

Medlemsmöte – Föreläsning 15/9 kl. 16:00 om vinster i välfärden och hyressättning

Professor Arne Fagerström diskuterar en generell modell för hantering av budgetering, kostnadsdelning och hyressättning inom välfärd och offentlig sektor, applicerbar på allt från privata skolor till hyror inom allmännyttan, för hur vinstintressen i välfärd och offentlig verksamhet kan tas bort.

Digital möteslänk: https://hig-se.zoom.us/j/68167803588

Medlemsmöte – Föreläsning 10/5 kl. 16:00 om nationalromantiska hus 1910–1920

Nationalromantiken är en rörelse om framåtanda, hälsosamt liv och fokus på odling med en längtan till det enkla livet. Människor flyttade ut på landet för att leva närmre naturen och folkliga traditioner. Drömmen blev det röda huset med vita knutar och arkitekter började intressera sig mer för hemmet. Det goda hemmet skapades med inspiration från allmogen och bondelivet som förebild. Nationalromantiken tog första steget in i egnahemsrörelsen. 

Avslutade gemensamt samtal: ”Kan vi inspireras av de nationalromantiska trähusen för framtida husbyggande?” 

Digital möteslänk: https://hig-se.zoom.us/j/68167803588

Förhandsgranskning av bild