Om denna webbplats

Hemsidan för föreningen Hållbara Hus – Förr, nu och i framtiden är under utveckling. Mer information och dokument, såsom stadgar och annat, samt en engelsk version av hemsidan, kommer att läggas upp inom kort.

Projekt

Beviljade projekt med Hållbara Hus – Förr, Nu och i Framtiden:

Gästrikebygdens nätverk för skog och skogsprodukter – Tillsammans med Leader Gästrikebygden och via Jordbruksverket som administrativ organisation finansierat 2022-2024 av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Projektbeskrivning

Syftet med nätverket är att utvecklas till att ligga i framkanten på hållbar utveckling av skog och skogsprodukter. Nätverket skall stötta och utveckla ett hållbart skogsbruk med ett ökat förädlingsvärde. En framtida viktig kundgrupp för skogsprodukter är byggbranschen som strävar mot ett hållbart byggande. Bygg och fastighetsbranschen står inför stora utmaningar när det gäller skogsråvara, byggande, klimatförändringar och miljöfrågor. Nätverket ska stärka och utveckla skogsbranschen och dess kunder. Kundanpassade skogsprodukter ger möjlighet för ett ökat förädlingsvärde av skogsproduktionen. Detta är nödvändigt eftersom ett bättre pris ger möjlighet att bära de ökade
kostnader som uppstår i ett hyggesfritt skogsbruk.

Nätverket initierar möten mellan olika aktörer inom Gästrikebyggden. Nätverket är en naturlig mötesplats med intresse för uppbyggnad på hemmaplan. Tar hem frågeställningar och ser till att levandegöra dem. Testar nya lösningar. Jord-och skogsbruk är en naturlig part i skogsregionen Gästrikebyggden och i detta nätverk. Genom utvecklande av ny kunskap och kunskapsöverföring mellan skogsägare och kunder skapas en plattform som ger en bas för nya och utvecklade affärer. Nätverket skall bygga på lokal förankring i de fyra kommuner som ingår i Gästrikebyggden (Gävle, Hofors, Sandviken och Ockelbo).

Målet för projektet är att ha minst 30 företag/skogsägare och organisationer involverade i nätverket genom aktivt deltagande i nätverksträffar. En del av aktiviteterna kommer att inrikta sig mot kompetensöverföring (utbildning) mellan föreningen, deltagande företag/skogsägare och organisationer samt akademi. Andra aktiviteter har mer grundläggande utbildningssyfte, tex tematräffar vilka presenterar och diskuterar grundläggande teorier inom respektive hållbarhetsaspekt. Den plattform som ett aktivt nätverk kan utgöra är en bra grund för utveckling av skogsbruk och för nya hållbara skogsprodukter. Denna utveckling har potential till att skapa nya arbetstillfällen både i skogen och hos skogsprodukternas kunder.

Aktiviteter

För att uppnå målet med att etablera ett nytt nätverk för intressenter inom utveckling av skog och skogsprodukter, kommer vi ha Workshops och Informationsträffar. Utlysta aktiviteter finner ni under flikarna Kalendarium och Nyheter på hemsidan.

Projektledning

Arne Fagerström, projektledare

Jan Akander, biträdande projektledare

Åsa Morberg, biträdande projektledare

Sonny Jakobsson, projektadministratör

Medfinansierat av Leader Gävleborg
Medfinansierat av Jordbruksverket
Medfinansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling